Cialis, lek znakowy Lilly Icos mo?e by? korzystny dla ludzi w sposób inny ni? leczenie zaburzenia erekcji. Badania kliniczne dowiedz? si?, ?e tadalafil, g?ówny sk?adnik preparatu Cialis mo?e pomóc ludziom w zmniejszaniu ci?nienia krwi, utrzymywa? szeroko zakrojony stan pod kontrol? i poradzi? sobie z nadci?gaj?cym zaburzeniem p?uc. Te dodatkowe korzy?ci Cialis sprawi?y, ?e przysz?o?? Lilly Icos by?a ja?niejsza.

David Goodkin, starszy wiceprezes Icos stwierdzi? w komunikacie prasowym, ?e firma stale pracuje nad rozwojem leku na wszelkie inne potencjalne korzy?ci. Nawet tadalafil, aktywny sk?adnik preparatu Cialis, by? wcze?niej rozwijany jako rok narkotyków dusznicy bolesnej, zanim nast?pi?y jego nieatrakcyjne w?a?ciwo?ci utwardzania.

Icos og?osi?, ?e wykorzysta mechanizm Cialis do skutecznego leczenia nadci?nienia t?tniczego lub przewlek?ego wysokiego ci?nienia krwi. Goodkin powiedzia?, ?e w Stanach Kup Cialis Online jest tylko 50 milionów osób z nadci?nieniem t?tniczym. Chocia? wiele leków ma leczy? przewlek?e wysokie ci?nienie krwi, ?aden z nich nie ma powa?nych skutków ubocznych. Cialis mo?e okaza? si? narkotykami marze?, z nieznacznymi skutkami ubocznymi.

Lilly Icos przeprowadzi?a badanie fazy II w Cialis w celu zbadania wp?ywu stosowania tadalafilu u osób z nadci?nieniem t?tniczym. Wynik badania by? klinicznie znacz?cy. Ustalono, ?e tadalafil wykazywa? kompatybilne dzia?anie na inne leki na rynku. Jedyna ró?nica pojawi?a si? w postaci efektów ubocznych. Wszystkie inne leki utrudnia?y seks, podczas gdy Cialis da? zupe?nie inny efekt.

Tadalafil mo?e równie? leczy? objawy ?agodnego upo?ledzenia czynno?ci prostaty, powszechnego problemu gruczo?u krokowego. Pacjent z tym problemem podawany z dawk? tadalafilu wykaza? statystycznie znaczn? popraw?. Dok?adna ocena lekarska pacjenta wykaza?a, ?e ??Cialis mo?e by? skutecznym lekiem dla m??czyzn z ?agodnym przerostem gruczo?u krokowego.

Nadci?nienie p?ucne jest rzadkim problemem p?uc, charakteryzuj?cym si? zwi?kszonym ci?nieniem w t?tnicach p?uc. Osoby zdiagnozowane w tym stanie rzadko prze?ywaj? od ponad trzech lat. Zwykle wyst?puje u osób poni?ej 30 roku ?ycia, powoduj?cych zwykle zm?czenie, duszno?? i niewydolno?? serca. Leki stosowane w leczeniu t?tniczego nadci?nienia p?ucnego maj? niekorzystny wp?yw na w?trob?. FDA zatwierdzi?a ju? syldenafil jako potencjalny lek w tym stanie bez ryzyka wyst?pienia szkodliwych skutków ubocznych. To zwi?kszy?o mo?liwo?ci leczenia tadalafilem.

Goodkin i inni naukowcy medycyny w Icos stwierdzili, ?e wielu pacjentów z dysfunkcj? erekcji ma inne problemy zdrowotne, które mo?e by? leczone przez Cialis. Biotechnolodzy s? zdania, ?e ??Cialis jest jednym z tych niewielu leków, które maj? korzystne w?a?ciwo?ci. To z pewno?ci? dobre wie?ci dla Lilly Icos.