Powolna i sta?a rewolucja zamazuje rynek leków z zaburzeniami erekcji – Cialis. Wi?kszo?? ludzi mo?e nawet o tym nie wiedzie?. Lilly ICOS, sojusz farmaceutyczny, który wprowadzi? na rynek lektyk? Cialis, og?osi?, ?e lek osi?gn?? miliard dolarów w globalnej sprzeda?y od czasu wprowadzenia na rynek w Europie mniej ni? dwa lata temu.

W rzeczywisto?ci Cialis sta?a si? pierwsz? metod? leczenia zaburze? erekcji we Francji, od stycznia 2005 r., W oparciu o dane z lat dziewi??, ?atwo wyprzedzaj?c Viagra, pierwsz? mark?, która ma zosta? uruchomiona na tym rynku. Ma to równie? dobre wyniki w Wielkiej Brytanii, W?oszech, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Meksyku i Brazylii.

Tak bardzo, ?e informacja prasowa Lilly ICOS zawiera?a te s?owa od Rich Pilnik, prezesa regionu EMEA w regionie Lilly “Jeste?my bardzo zadowoleni z wyników Cialis i sta?ego rozwoju Kup Cialis Online od czasu jej wprowadzenia dwa lata temu. ED i wzrost rynku dowodz?, ?e pacjenci rozmawiaj? z lekarzami o ED i szukaj? sposobów ich leczenia “.

Cialis nie tylko mog?a rozszerzy? rynek, ale tak?e zu?ywa?a du?y udzia? w rynku Viagra od firmy Pfizer, pierwszego leku, który ma zosta? wprowadzony na rynek i Levitra z firmy Glaxo-Bayer-Schering Plough. W rzeczywisto?ci Cialis by? drugim lekiem inhibitora PDE5, który sta? si? dost?pny w Europie. Obecnie jest promowany w oko?o 100 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Meksyku, Kanadzie oraz w ca?ej Europie i Azji w zwi?zku z zaburzeniami erekcji.

Zdaniem Paul Clark, prezesa i dyrektora generalnego ICOS Corporation.
“Przej?cie warto?ci 1 miliarda dolarów jest wa?nym krokiem milowym dla Lilly ICOS i doskona?ym osi?gni?ciem dla zespo?u Cialis. Od 2003 r. M??czy?ni z dysfunkcj? erekcji maj? wybór doustnych zabiegów na ich stan – stan, który mo?e mie? wp?yw na relacje i codzienne ?ycie . ”

Poza tym szumem i rado?ci? jest czysto?? Cialis nad wszystkimi innymi lekami dost?pnymi w tym wskazaniu. Aby zrozumie? zalety Cialis, musimy najpierw zrozumie? ten z?o?ony stan.

Zaburzenia erekcji lub Impotencja definiuje si? jako niemo?no?? zapewnienia i utrzymania erekcji wystarczaj?cej do wspó??ycia seksualnego. ED dotyka oko?o 180 milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. 90 procent przypadków ED jest zwi?zane ze stanem fizycznym lub medycznym, takimi jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i rak gruczo?u krokowego, a 10 procent ze wzgl?du na przyczyny psychiczne. W wielu przypadkach przyczyny tego stanu rzeczy powoduj? zarówno czynniki psychologiczne, jak i fizyczne.

Gdzie czynnik fizyczny odgrywa wa?n? rol?, odgrywaj? znacz?ca rol? inhibitory PDE-5 (fosfodiaterazy). Nale?? do nich leki takie jak Sildenafil (Viagra) i Vardenafil (Levitra). Ale ?aden nie jest tak dobry jak Tadalafil (Cialis). Czemu?

Po pierwsze, zrozummy, jak dzia?aj? inhibitory PDE-5. Dzia?aj? przez hamowanie enzymu fosfodirazera-5, który jest odpowiedzialny za rozk?ad innego enzymu zwanego cGMP (cykliczny fosforan monoanonoaminy), który przez szereg reakcji jest odpowiedzialny za syntez? tlenku azotu. Tlenek azotu jest wa?nym naczyniem rozszerzaj?cym naczynia odpowiedzialnym za rozszerzanie naczy? krwiono?nych, które dostarczaj? krew do penisa. W ten sposób zwi?ksza si? krew dostarczana do penisa, a ta zwi?kszona krew ??czy si? z penisem i prowadzi do powstania przez ci?nienie hydrauliczne.

Wszystkie inhibitory PDE-5 dzia?aj? w ten sam sposób, ale poniewa? s? ró?nymi cz?steczkami, maj? te? inne w?a?ciwo?ci. Cia?o szybko eliminuje zarówno preparat Sildenafil jak i Vardenafil. Dlatego ich dzia?anie trwa zaledwie cztery godziny, podczas gdy Tadalafil (Cialis) jest wch?aniany i wyeliminowany powoli, dlatego pozostaje w organizmie przez d?u?szy okres czasu. Dlatego jego czas dzia?ania wynosi 9 razy wi?kszy od innych leków – 36 godzin. Zapewnia to, ?e Cialis b?dzie dzia?a? przez ponad 36 godzin, a jakikolwiek pacjent na Cialis nie musi po?piesznie p?ywa?, ale p?e? w swoim w?asnym tempie. Dlatego Cialis jest nazwany “Le Weekend Pill” we Francji. Pozwala cz?owiekowi zrelaksowa? si? ze swoim partnerem i spontaniczny seks.

Równie? inne leki, takie jak Viagra, dzia?aj? na enzym PDE-6, który znajduje si? w oczach, co prowadzi do niebieskiego przebarwienia widzenia, co nie wyst?pi u Cialis.

Cialis mo?na przyjmowa? ze 100% t?uszczem i nie b?dzie zmian w jego dzia?aniu. To samo nie dotyczy Sildenafilu lub Vardenafilu, które maj? wp?yw na ?ywno??.