Zaburzenia erekcji jest bardzo chorob?, któr? mo?na leczy? z dost?pno?ci? ró?nych opcji dzisiaj. Pozwól nam zrozumie? t? dolegliwo??. Zaburzenia erekcji to stan zdrowia u m??czyzn, opisany jako niezdolno?? m??czyzny do osi?gni?cia lub utrzymania erekcji z powodzeniem oddawa? si? seksualno?ci. Trwa?o?? zaburzenia erekcji jest znana jako impotencja. Ryzyko wyst?pienia zaburze? wzwodu wzrasta wraz z wiekiem. Prawie 5 procent m??czyzn powy?ej 40 roku ?ycia cierpi z t? chorob?, a liczba ta mo?e osi?gn?? nawet 20-50 procent u m??czyzn w wieku 65 lat lub d?u?ej.

Wa?ne jest równie?, aby zrozumie? proces erekcji przed rozmow?, jak j? potraktowa?. Wznoszenie penisa odbywa si? poprzez sekwencj? zdarze?, pocz?wszy od stymulacji umys?owej lub sensorycznej, która biegnie przez kr?gos?up i obszar wokó? penisa. Kiedy te impulsy docieraj? do miejscowych nerwów penisa, powoduje to zwi?kszony przep?yw krwi, co powoduje erekcj?. Zaburzenia erekcji mog? by? spowodowane zak?óceniem tej sekwencji na dowolnym z etapów z jakiegokolwiek powodu.

ED by? obecny we wszystkich czasach historii, a ludzie próbowali wszystkich mo?liwych sposobów pokonania tej choroby. Leczenie obejmuje ?rodki zio?owe, medytacj? i jog? do nowoczesnego mechanizmu operacji chirurgicznych, terapii lekarstwem i Kup Generyczny Cialis  implantów w penisie. Terapia farmakologiczna by?a bardzo skuteczna dzi?ki niektórym bezpiecznym i skutecznym pigu?kom. Wspólnymi pigu?kami stosowanymi w walce z zaburzeniami erekcji s? Viagra, Cialis i Levitra. S? to leki zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA), które s? dost?pne w licencjonowanych sklepach medycznych. Leki te mo?na przyjmowa? doustnie lub wstrzykiwa? bezpo?rednio do penisa.

Cialis by? bardzo skutecznym lekiem i jest dost?pny tylko na recept?. Jest do?? popularny ze wzgl?du na d?ugotrwa?e efekty, które mog? trwa? oko?o 36 godzin po podaniu dawki, dlatego jest popularne pod nazw? “36-godzinna pigu?ka”. Tanie Cialis mo?na kupi? od aptek internetowych.