Wyobra? sobie Viagra erekcji dysfunkcj? leku gryzie ?mieszne ko?ci w taki sposób, ?e ju? nie po??dacie ulubionej komedii Hollywood! Brzmi niewiele. Prawda? Ale rzeczywisto?? jest czym? innym.

Gdyby?cie natkn?li si? na dramat na Viagra, “Viagra Diatribes”, który projektuje medycyn? anty impotencjaln? w nowym ?wietle, którego wcze?niej nie by?o. Komedia komedii Harvey Ostroff prezentuje dwie osoby w latach osiemdziesi?tych i ich ?ycie seksualne w swoim okresie zmroku.

W dramacie o nazwisku Eli Golden i Anton Ilyich wyst?puj? tylko dwa postacie. Eli Golden jest by?ym ksi?gowym, a Anton IIyich jest emerytowanym profesorem biologii. Gra koncentruje si? przede wszystkim na spotkaniu tych dwóch przyjació? na ?awce w parku i ich rozmowach na ró?ne tematy, takie jak mi?o??, seksualno?? i Viagra.

Ta komedia na Viagra ujawnia, w jakim stopniu wp?yw Viagry zwi?kszy? wyobra?ni? ludzi. Ale w inny sposób Viagra wp?yn??a na umys? ludzi i doprowadzi?a do nowych i Kup Viagra Online odkry?. Aby rozla? fasol?, warto zauwa?y?, ?e Viagra jest obecnie dost?pna w ró?nych z?otych i srebrnych pier?cieniach. Viagra ring na d?oni wystarczy, aby utrzyma? dysfunkcj? erekcji tak, jak przez ca?? dob? Viagra pozostaje z wami, aby zapewni? ulg? w impotencji i zapewni? seksualn? przyjemno??.

Pomimo tego, ?e pojawienie si? Viagry jako innego Robin Williams jest zupe?nie nowe i bezprecedensowe, nie jest tak nietypowe w odniesieniu do leku, który zawsze by? uwa?any za mityczny lek. Ostateczna przyjemno?? seksualna, któr? mo?esz osi?gn?? przez pozbycie si? zaburzenia erekcji przez Viagr? rzeczywi?cie przyniesie u?miech na twarz; ale nawet po zwi?zku seksualnym ze swoim partnerem, je?li obejrzysz komiksow? gr? na Viagrze, to by?oby dodatkowym elementem Twojego ?ycia.

Teraz nie czytaj wi?cej ksi??ek ?artobliwych, obserwuj?c kreskówki i bawi?c si? ?miesznymi figurami w kr?gu znajomych. Viagra mo?e zapewni? Ci du?o wi?cej ni? wszystkie te drogi by?y w stanie. Nawet je?li twoja dziewczyna jest w powa?nym nastroju i jest zbyt uparta, aby zaspokoi? Twoje wymagania, mo?esz po prostu przej?? przez Viagr?. Pozwól jej wej?? w kontakt z komicznym wp?ywem Viagry, a ona zapomni o swoich zmartwieniach, a potem oboje mo?esz to sprawi?.

?miech si? z zaburze? erekcji przez Viagr?, lek, który rzeczywi?cie podró?owa? daleko od sfery zaburzenia erekcji do scenariusza rozrywki. Co dalej? Mo?e Oscar Oscar za filmik Viagra?