Jak Taken Levitra przychodzi jako tabletka podawa? doustnie. Powinno to by? konieczne w ci?gu oko?o godziny przed aktywno?ci? seksualn?. Potrzebna jest pewna forma pobudzenia seksualnego w przypadku wzniesienia z Levitri. Preparat Levitra nie powinien by? stosowany cz??ciej ni? raz na dob?. Lek Levitra mo?na przyjmowa? z jedzeniem lub bez posi?ku.

Ostrze?enia / ?rodki ostro?no?ci Przed zastosowaniem leku Levitra nale?y poinformowa? lekarza, je?li u pacjenta wyst?pi?y lub by?y kiedykolwiek zawa? serca, udar mózgu, nieregularne bóle serca, d?awica piersiowa (ból w klatce piersiowej) lub zastoinowa niewydolno?? serca; maj? wysokie lub niskie ci?nienie krwi; mie? osobista lub rodzinn? histori? rzadkiego stanu serca, znanego jako przed?u?enie odst?pu QT (zespó? d?ugiego QT); mie? problemy z w?trob?; problemy z nerkami; kiedykolwiek wyst?pi?y problemy z krwi?, w tym niedokrwisto?? sierpowatokomórkowa, szpiczaka mnogiego lub bia?aczka; zaburzenia krwawienia lub krzepni?cia krwi; mie? wrzód ?o??dka; rodzinn? histori? zwyrodnieniowych chorób oczu (np. pigmentoza siatkówki); lub fizycznej deformacji penisa, takiego jak choroba Peyroniego. Nie ma mo?liwo?ci podj?cia leczenia preparatem Levitra lub mo?e wymaga? dostosowania dawkowania lub specjalnego monitorowania podczas leczenia, je?li masz którykolwiek z Kup Levitra Online wymienionych powy?ej. Chocia? Levitra nie jest wskazana do stosowania przez kobiety, jest ona w kategorii FDA w ci??y B. Oznacza to, ?e Levitra nie jest szkodliwa dla nienarodzonego dziecka. Preparat Levitra nie powinien by? stosowany przez kobiety. Nie wiadomo, czy preparat Levitra przechodzi do mleka kobiecego. Preparat Levitra nie powinien by? stosowany przez kobiety. Je?li pacjent jest w wieku powy?ej 65 lat, mo?e wyst?pi? cz??ciej skutki uboczne leku Levitra. Lekarz mo?e przepisa? mniejsz? dawk? leku.

W razie potrzeby u?ywa si? dawki pomini?tej dawki Levitra, dlatego nie mo?na pomin?? dawki.

Mo?liwe dzia?ania niepo??dane Najcz?stszymi dzia?aniami niepo??danymi zwi?zanymi z preparatem Levitra s?: – Ustne – Os?abienie – ?ysienie lub wyciek z nosa Levitra mo?e niezbyt cz?sto powodowa?: erekcj?, która nie ust?pi (priapizm). Je?li wyst?pi erekcja trwaj?ca d?u?ej ni? 4 godziny, natychmiast we? pomoc medyczn?. Priapizm musi by? traktowany jak najszybciej lub trwa?e uszkodzenie mo?e si? zdarzy? z twoim penisem, w tym niemo?no?? wyst?pienia erekcji. Zmiany wizualne, takie jak patrzenie na niebieski odcie? do przedmiotów lub problemy z ró?nicami pomi?dzy kolorami niebieskim i zielonym. To nie s? wszystkie dzia?ania niepo??dane leku Levitra. Wi?cej informacji mo?na uzyska? od lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie W przypadku podejrzenia przedawkowania nale?y wezwa? pomoc medyczn?. Objawy przedawkowania Levitra nie s? znane, ale mog? obejmowa? ból w klatce piersiowej, ból pleców, zawroty g?owy, nieregularne t?tno, nieprawid?ow? wizj? i obrz?ki kostek lub nóg.

Wi?cej informacji Nie nale?y stosowa? leku Levitra je?li: – Stosuj form? leków zwanych “azotanami” (rodzaj leku stosowany w celu z?agodzenia bólu w klatce piersiowej, które mo?e wyst?pi? w wyniku choroby serca). Stosowanie leku Levitra w po??czeniu z azotanami mo?e powodowa? powa?ne efekty uboczne. Stosuj leki zwane “alfa-adrenolitykami” (czasami przepisane na problemy z gruczo?em prostaty lub wysokie ci?nienie krwi). Stosowanie leku Levitra z alfa-blokerami mo?e spowodowa? obni?enie ci?nienia krwi na niebezpieczny poziom. – Twój lekarz stwierdzi, ?e aktywno?? seksualna stwarza zagro?enie dla zdrowia. Masz znan? wra?liwo?? lub alergi? na którykolwiek sk?adnik preparatu Levitra. Stosowanie leku Levitra nie zapewnia ochrony przed chorobami przenoszonymi drog? p?ciow?. Nale?y rozwa?y? porad? pacjentów o ?rodki ochronne niezb?dne do ochrony przed chorobami przenoszonymi drog? p?ciow?, w tym wirusem HIV (human Immunodeficiency Virus).

O?wiadczenie Niniejsza informacja o narkotykach jest przeznaczona wy??cznie do celów informacyjnych i nie obejmuje informacji o wszystkich zastosowaniach, kierunkach, interakcji z lekami, ?rodkach ostro?no?ci lub niekorzystnym wp?ywie leków. To tylko ogólne informacje i nie nale?y polega? na ?adnym celu. Nie powinno si? interpretowa? jako zawierania konkretnych instrukcji dla konkretnego pacjenta. Zrzekamy si? odpowiedzialno?ci za dok?adno?? i rzetelno?? tych informacji i / lub jakiekolwiek konsekwencje wynikaj?ce z wykorzystania tych informacji, w tym szkody lub niekorzystne konsekwencje dla osób lub mienia, jednak?e powstaj? takie szkody lub konsekwencje. W odniesieniu do tych informacji nie jest udzielana ?adna gwarancja, wyra?ona ani domy?lna.