Je?li pomy?la?e? o zakupie leków na recept? w internecie, mo?e okaza? si?, ?e ca?e do?wiadczenie jest myl?ce. Oto kilka pyta?, na które móg?by? si? zastanawia?.

Czy leki generyczne s? tak samo dobre jak nazwy marek?
Czy kopie narkotykowe, takie jak “generic viagra” s? bezpieczne w u?yciu?
Czy ma to znaczenie, je?li lek nie jest “zatwierdzony przez FDA”?
Czy z?amasz prawo Stanów Zjednoczonych, je?li kupujesz leki nie zatwierdzone przez FDA w internecie?
To tylko niektóre z pyta?, jakie wiele osób ma na temat aptek internetowych i internetowych leków. Celem tego artyku?u jest udzielenie odpowiedzi na niektóre z tych pyta?

1. Co to jest lek generyczny? W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach “generycznym” lekiem jest kopia leku markowego. Ma identyczne sk?adniki aktywne jako wersja markowa, a Generyczna viagra jest taka sama jak wersja markowa w dawce, bezpiecze?stwie, wytrzyma?o?ci, jako?ci, wydajno?ci i zamierzonym zastosowaniu.

Wersja generyczna leku markowego nie jest podobna do nazwy marki. To samo we wszystkich jego wa?nych cechach. Nie musi wygl?da? tak, jak wersja o nazwie markowej i mo?e mie? inny smak. Ale ilo?? wa?nych sk?adników czynnych jest taka sama, a zatem ma te same w?a?ciwo?ci terapeutyczne, co jego nazwa handlowa.

2. Czy ka?dy lek o nazwie markowej ma wspólny odpowiednik?

Nie, ka?dy lek o nazwie markowej nie ma generycznego odpowiednika. Jest to szczególnie w przypadku nowszych leków, takich jak Viagra, Cialis i Levitra. Te markowe preparaty s? chronione patentem przez 20 lat od daty z?o?enia patentu. Oznacza to, ?e ?adna inna firma farmaceutyczna nie mo?e wprowadzi? “ogólnej” wersji ?adnej z tych leków, a jej patent jest w mocy. To pozwala pierwotnemu deweloperowi narkotyku na mark?, aby odzyska? koszty bada? i rozwoju.

Kiedy patent na konkretny lek wygasa, inne firmy – w tym pierwotny deweloper marki narkotykowej – mog? wyst?pi? do FDA o sprzeda? generycznych wersji.

To równie? wyja?nia, dlaczego legalne leki generyczne s? ta?sze ni? ich odpowiedniki markowe. Producent generyczny nie musi odzyskiwa? kosztów bada? i rozwoju, dlatego mo?e sprzedawa? je mniej. Ma to równie? tendencj? do obni?ania ceny wersji marki.

3. Czy leki generyczne musz? by? zatwierdzone przez FDA?

Tak, wszystkie leki na recept?, w tym wszystkie leki generyczne, musz? by? zatwierdzone przez FDA. Aby by? sprzedawanym publicznie, leki generyczne musz? przej?? te same inspekcje FDA, co ich odpowiedniki. Powinny by? wytwarzane na tych samych wysokich standardach, a urz?dzenia, w których s? produkowane, podlegaj? tym samym kontrolom. W rzeczywisto?ci oko?o 50 procent wszystkich leków generycznych jest wytwarzanych przez t? sam? firm?, która produkuje markow? wersj? leku.

4. Czy jest co? takiego, co lek inny ni? FDA?

Nie, technicznie rzecz bior?c, nie ma czego? takiego, jak nielegalny “narkotyk” zatwierdzony przez FDA. Jak wskazano powy?ej, legalne “generyczne” leki musz? mie? te same w?a?ciwo?ci, co ich odpowiedniki i musz? przej?? ten sam proces zatwierdzania FDA, aby mo?na je by?o sprzedawa? publicznie.

Kiedy firma offshore kopiuje markowy lek przed wyga?ni?ciem jego patentu, nie mo?e uzyska? zgody FDA, poniewa? ?amie ameryka?skie prawo.

5. Problemy z offshore kopie narkotyków marki

Istniej? dwa g?ówne problemy z tak zwanymi lekami “generycznymi”, które nie s? zatwierdzone przez FDA.

Sprzedawanie tych leków w USA (i innych krajach) jest niezgodne z prawem, poniewa? ignoruj? ameryka?skie i mi?dzynarodowe prawa patentowe
Niebezpieczne jest kupowanie i stosowanie tych leków, poniewa? nie podlegaj? inspekcji i regulacji. Wed?ug niektórych ?róde? “wiele z tych generyków jest wytwarzanych w niehigienicznych laboratoriach zajmuj?cych si? zmianami, a ponad po?owa badanych leków jest cytowana jako niezdolna do ich spo?ywania”. W wielu przypadkach stwierdzono, ?e zawieraj? one “ma?o do niczego lub za du?o substancji czynnej”.
6. Jak mo?na si? upewni?, ?e kupujesz zatwierdzone przez FDA narkotyki?
Strona powinna zawiera? nazw? “FDA Approved” lub “FDA Approved Pharmaceuticals”
Strony oferuj?ce “generyczne” wersje nowszych narkotyków, takie jak Viagra, Cialis, Levitra i Propecia sprzedaj? wersje tych leków nie zatwierdzonych przez FDA. Te leki nie by?y wystarczaj?co d?ugie, aby ich patent przesta? obowi?zywa?, wi?c kopie “ogólne” s? kopiami nielegalnymi.
Nigdy nie kupuj z witryny, która nie ma numeru telefonu, aby zadzwoni? lub adres fizyczny mo?na zweryfikowa?.
Apteka online powinna posiada? kompetentnych konsultantów, którzy mog? odpowiedzie? na Twoje pytania.
W przypadku recepty zatwierdzonych przez FDA, przejd? na stron? online receptury zatwierdzone przez FDA [http://www.mybestscripts.com] – Zdrowie m??czyzn, zdrowie kobiet, leki przeciwbólowe, zaprzestanie palenia, utrata wagi i wi?cej … Dostarczanie w ci?gu nast?pnego dnia.