Cytrynian syldenafilu jest aktywnym sk?adnikiem Viagra i Vardenafil, który jest aktywnym sk?adnikiem leku Levitra. Obie nale?? do grupy tak zwanych inhibitorów PDE-5 i, w czasie tego pisania, najskuteczniejszych metod leczenia impotencj?.

Jak dzia?a cytrynian sildenafilu i wardenafilu?

Cytryna syldenafilu i preparat Vardenafil dzia?aj? w bardzo podobny sposób – blokuj? enzym PDE-5, co z kolei prowadzi do zwi?kszenia produkcji chemicznej zwanej cGMP; wy?sze st??enia chemii cGMP pomagaj? rozlu?ni? mi?kkie mi??nie t?tnic penisy, co prowadzi do lepszego przep?ywu krwi do penisa. To z kolei prowadzi do ?atwej, szybszej i d?u?szej erekcji.

Jaka jest ró?nica pomi?dzy cytrynianem sildenafilu a wardenafilem?

T?o: Viagra (cytrynian syldenafilu) zosta?a zatwierdzona przez ameryka?sk? administracj? ds. ?ywno?ci i leków (FDA) w 1998 r. I jest zdecydowanie najpopularniejsz? metod? leczenia Kup Levitra Online dzisiaj, a miliony pigu?ek sprzedawanych na ca?ym ?wiecie ka?dego miesi?ca. Levitra (Vardenafil) zosta? zatwierdzony przez FDA w 2003 roku i chocia? jest nowszym narkotykiem, zyskuje popularno?? do?? szybko.

Efekt: Viagra dzia?a oko?o godziny po podaniu pigu?ki, podczas gdy Levitra zacznie dzia?a? od 15 minut do godziny; dzia?anie Viagry trwa do czterech godzin, a Levitra przez okres do pi?ciu godzin.

Dzia?ania niepo??dane: poniewa? wszystkie leki farmaceutyczne, zarówno Viagra, jak i Levitra mog? powodowa? niekorzystne skutki uboczne; w 97% przypadków te dzia?ania niepo??dane s? ?agodne i nie wymagaj? specjalnego leczenia.

Wspó?czynnik sukcesu: nie zauwa?alna ró?nica w skuteczno?ci obu leków – dzia?aj? one w oko?o 70% do 80% przypadków. Niestety, nie ma jednolitego, uniwersalnego leczenia impotencji, który dzia?a w 100% dla wszystkich m??czyzn.

Koszt: nie ma zauwa?alnej ró?nicy w cenie za tabletk? Viagra i Levitra.

Jedzenie i alkohol: w przeciwie?stwie do Viagra, która dzia?a lepiej i szybciej na pusty ?o??dek i nie dzia?a dobrze po spo?yciu wysokiej zawarto?ci t?uszczu, Levitra dzia?a bez wzgl?du na konsumpcj?. Nale?y unika? znacznego spo?ycia alkoholu przy jednoczesnym stosowaniu inhibitora PDE-5, poniewa? mo?e nasila? dzia?ania niepo??dane.

Recepta: w wi?kszo?ci krajów Viagra i Levitra wymagaj? recepty.

Dawkowanie: Viagra jest sprzedawany w tabletkach 25 mg, 50 mg i 100 mg, a wi?kszo?? lekarzy pocz?tkowo przepisuje 50g tabletek, a nast?pnie w razie potrzeby dostosuje dawk?. Levitra jest sprzedawany w postaci tabletek 5 mg, 10 mg i 20 mg, a dawka pocz?tkowa wynosi 10 mg.

Jaka jest ró?nica mi?dzy Viagra a Viagra generic? Jaka jest ró?nica mi?dzy Levitra a rodzajow? Levitra?

Cytrynian syldenafilu jest aktywnym sk?adnikiem Viagra i Viagra, a Vardenafil jest aktywnym sk?adnikiem Levitra i leku Levitra. Jaka jest ró?nica mi?dzy lekami markowymi a lekami generycznymi?

Leki generyczne dzia?aj? dok?adnie tak samo jak leki markowe, s? kontrolowane przez organy reguluj?ce, musz? spe?nia? te same wysokie standardy, s? one równie bezpieczne i s? znacznie ta?sze.

Marka Viagra i Levitra mo?e by? stosowana odpowiednio przez Pfizer i Bayer AG, GSK i SP, a wszystkie inne leki z grupy Sildenafil Citrate i Vardenafil s? znane jako generic Viagra i generic Levitra.